Hirdetmény önkormányzati ingatlan értékesítéséről

Sátorhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati úton (liciteljárás alkalmazásával) eladásra meghirdeti:

a 7785 Sátorhely, Perényi u. 19. szám (738/6. hrsz.) alatti, idősek klubja megnevezésű, 719 m2 területű ingatlant.

Az ingatlan tulajdonosa Sátorhely Község Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadban. Az ingatlan tehermentes.

Az ingatlan előre egyeztetett időpontban tekinthető meg.  Időpontegyeztetés Gyöngyösi Györgyné falugondnoknál 20/3648246; hivatal@satorhely.hu

Az induló vételi ár: bruttó 17.000.000.-Ft.

A pályázat benyújtása: A pályázatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban az alábbi címre kérjük eljuttatni: Sátorhely Község Önkormányzata 7785 Sátorhely, Várudvar u. 13.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Perényi u. 19. sz. ingatlan pályázata”.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát különösen: 

a) a részletes pályázati kiírásban foglalt feltételek megismeréséről, 

b) a vételár összegéről, a fizetési feltételek vállalásáról.
 

A pályázatot 1 példányban kell benyújtani, minden oldalon eredeti aláírással ellátva.

A pályázatok beérkezési határideje: 2023. május 15. 16.00 óra

A pályázat elbírálása: A pályázatokat több jelentkező esetén liciteljárás lefolytatásával az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, legkésőbb 2023. május 31-ig.

Licitálás szabályai: Licitálni a vételárra lehet. A liciteljárás során az ajánlatok biztosítékaként 1.700.000.-Ft-ot köteles a pályázó az eladónak a Mohács és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 50400096-16151057 számú bankszámlájára a liciteljárást megelőzően befizetni és a befizetésről a liciten a pénzintézeti igazolást bemutatni. Ezen összeg a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, egyébként azonnal visszautalásra kerül. Teljesítésként csak pénzfizetést fogadunk el.

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen (aláírási címpéldány bemutatásával) vagy meghatalmazottja közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, 10 napnál nem régebbi cégkivonat bemutatása mellett járhat el.

Egyéb információk: A meghirdetett pályázatot elnyerő pályázó vételi ajánlatát - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (V. 31.) számú önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően – eladó megküldi a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására jogosult Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. Amennyiben a jogosult elővásárlási jogával az erre biztosított jogszabályi határidőn belül nem él, eladó a nyertes pályázóval adásvételi szerződést köt, legkésőbb 2023. június 30-ig.

A nyertes pályázót az eredmény kihirdetését követő 10 napig szerződéskötési kötelezettség terheli.

Az eladó a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.

További információ: Frank István alpolgármester 20/7727861; hivatal@satorhely.hu

 

Lőrincz Árpád polgármester s.k.

dr. Kovács Anikó jegyző s.k.